Prevence                                                          

Školní preventivní strategie


Na naší škole je funkcí metodika prevence pověřen pan učitel Mgr. Tomáš Vlček.
Preventivní činnost školy vychází ze Školní preventivní strategie na léta 2015 - 2020 a každoročního minimálního preventivního programu.
Smyslem veškeré preventivní činnosti je vytvoření pozitivního klimatu na škole a tím přispět k omezení výskytu rizikových projevů chování. Mezi ně zejména patří:
-    šikanování a násilí
-    kriminalita, delikvence, vandalismus
-    záškoláctví
-    kyberšikana
-    syndrom týraných a zneužívaných dětí
-    komerční sexuální zneužívání dětí
-    gambling (patologické hráčství)
-    užívání návykových látek
-    xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus
-    sekty a sociálně patologická náboženská hnutí


Školní preventivní strategie (ŠPS) ZŠ Gorkého je vytvářena jako základní nástroj prevence rizikového chování (dříve sociálně patologických jevů - SPJ) na škole pro léta 2015 - 2020. Jde o komplexní, systémový a dlouhodobý prvek v realizaci preventivních aktivit včetně definovaných cílů, metod a forem. Je součástí Školního vzdělávacího programu (ŠVP) jako jeho příloha a na každý školní rok je konkretizována formou Minimálního preventivního programu (MPP)


Pro lepší orientaci k daným tématům si Vám dovolujeme nabídnout odkazy: