top of page

Prevence                                                          

Školní preventivní strategie


Na naší škole je funkcí metodika prevence pověřen pan učitel Mgr. Tomáš Vlček.
Preventivní činnost školy vychází ze Školní preventivní strategie na léta 2015 - 2020 a každoročního minimálního preventivního programu.
Smyslem veškeré preventivní činnosti je vytvoření pozitivního klimatu na škole a tím přispět k omezení výskytu rizikových projevů chování. Mezi ně zejména patří:
-    šikanování a násilí
-    kriminalita, delikvence, vandalismus
-    záškoláctví
-    kyberšikana
-    syndrom týraných a zneužívaných dětí
-    komerční sexuální zneužívání dětí
-    gambling (patologické hráčství)
-    užívání návykových látek
-    xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus
-    sekty a sociálně patologická náboženská hnutí


Školní preventivní strategie (ŠPS) ZŠ Gorkého je vytvářena jako základní nástroj prevence rizikového chování (dříve sociálně patologických jevů - SPJ) na škole pro léta 2015 - 2020. Jde o komplexní, systémový a dlouhodobý prvek v realizaci preventivních aktivit včetně definovaných cílů, metod a forem. Je součástí Školního vzdělávacího programu (ŠVP) jako jeho příloha a na každý školní rok je konkretizována formou Minimálního preventivního programu (MPP)


Pro lepší orientaci k daným tématům si Vám dovolujeme nabídnout odkazy:

bottom of page