top of page

Aktuální informace ředitele školy k obnově výuky od 12. dubna 2021

Na základě Informace Ministerstva školství k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude probíhat obnova výuky v naší škole následovně:


Škola

· Je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd. (Rotační způsob výuky).


· Rozvrh výuky rotačním způsobem – platný pro třídy 1. stupně

Týden od 12. 4. (lichý)

Prezenční výuka s přítomností žáků ve škole – třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A.

Distanční výuka on-line – třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B.

Týden od 19. 4. (sudý)

Prezenční výuka s přítomností žáků ve škole – třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B.

Distanční výuka on-line – třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A.


· Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

· Žáci mají povinnost nosit zdravotní roušky nebo respirátory po celou dobu pobytu ve škole.

· Škola je povinna na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 2x týdně před zahájením výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření a zvýšených hygienických standardů provést/zajistit u žáků realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.

· Testování bude probíhat pravidelně 2x týdně v pondělí a čtvrtek.

· Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie žáků, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

· Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

· Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp.

· Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

· V případě testování žáků 1. -3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy.

· V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, bude mu test proveden při příchodu do družiny. Takový žák se již v daný den dalšího testování ve škole neúčastní.

· Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestován v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

· Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

· Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

· Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

· Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním, takže školy a školní družiny v tomto případě souhlas nezajišťují.

· Pro provoz školy od 12. dubna 2021 platí základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví:

- Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.

- Skupinová izolace, event. sociální distance.

- Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví

- Opakovaná edukace.


· Pro ostatní žáky 2. stupně pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.


Školní družina

· Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky s ranní i odpolední docházkou.

- Přihlášení k návštěvě družiny proveďte elektronicky na emailové adrese: zahnasova@zsgh.cz nebo telefonicky na t. č. školy 597 578 829, 602 166 473. Při přihlášení žáka uveďte časy pobytu žáka ve ŠD.


Školní stravování - jídelna

· Zařízení školního stravování jsou v provozu.

· Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

· Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat ve vymezeném čase 12:30 – 13:00 do jídlonosiče. Obědy ostatních strávníků je nutno předem přihlásit standardním způsobem.

· Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky s výjimkou doby konzumace stravy.

· Všichni strávníci 1. stupně, kteří platí stravné převodem z účtu, budou mít obědy od 12. 4. 2021 automaticky přihlášené. V případě nezájmu o odběr obědu je nutné stravu odhlásit.

Ostatní zájemci o obědy od 12. 4. 2021 (také žáci na distančním studiu) si přihlásí odběr stravy v pátek 9. 4. 2021 na tel. číslech 597 578 829 nebo 597 578 594 v době 8:00 – 12:00 hodin nebo na www.strava.cz.

Obědy pak zaplatí v pondělí 12. dubna v kanceláři ŠJ.


Aby vše probíhalo hladce a žáci byli dobře instruováni, nabízíme Vám níže informační materiály:

Leták k testování pro žáky

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21
.pdf
Stáhnout PDF • 354KB

Informační leták pro rodiče

Letak-pro-rodice-6-4-21f
.pdf
Stáhnout PDF • 559KB

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách

testovani diagram
.pdf
Stáhnout PDF • 225KB

Testování leták Singclean

testovani-letak-singclean
.pdf
Stáhnout PDF • 591KB

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků, studentů

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dět
.
Stáhnout • 417KB


Comments


Archiv
bottom of page