top of page

Informace ředitele školy k provozu školy od 30. listopadu 2020
Vážení rodiče,


Dle manuálu MŠMT k provozu škol od 30. listopadu je povolena ve školách osobní přítomnost:

· žáků 1. stupně základních škol,

· žáků 9. ročníků základních škol,

· žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.


Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka. Ta probíhá podle běžného rozvrhu hodin.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání). Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.


Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole:

· Ředitel školy rozdělí třídy (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v lichém týdnu a která v sudém týdnu. Počet tříd v obou skupinách se může lišit nejvýše o 1 třídu.

· Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (tedy polovina tříd 6., 7. a 8. ročníku), se povinně vzdělávají distančním způsobem. Všechny třídy 9. ročníku mají povinnou prezenční výuku.


Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).


Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.


Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.


Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.


Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.


Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.


Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.


Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.


Harmonogram prezenční výuky:

Harmonogram příchodu do školy pro prezenční výuku:

Informace ke školnímu stravování od 30. 11. 2020


Školní jídelna je i nadále v provozu. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat do nosičů.


Od 30. 11. 2020 je provozní doba školní jídelny v běžném rozsahu od 11:30 do 14:00 hodin, výdej obědů probíhá za zvláštních organizačních opatřeních při čekání na výdej a konzumaci stravy.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Všichni strávníci, kteří platí stravné převodem z účtu, budou mít obědy od 30. 11. 2020 automaticky přihlášené. Potřebné změny si domluvte do pátku 27. 11. 2020 v době do 12:00 hodin na tel. číslech 597 578 829 nebo 597 578 594.

Ostatní žáci si mohou přihlásit obědy na období od 30. 11. v pracovní dny nejpozději do pátku 27. 11. 2020 v době do 12:00 hodin na tel. číslech 597 578 829 nebo 597 578 594.


Nadále platí Informace ředitele školy o hygienických a protiepidemiologických pravidlech platné ve školním roce 2020/2021 v souvislosti s onemocněním Covid-19 dostupné na adrese:


Mgr. Igor Zaťko

ředitel školyComments


Archiv
bottom of page