top of page

Audit k získání titulu Ekoškola 2018-2022    

analýza-odpady.jpg

8 otázek

pro žadatele o titul Ekoškola

 

 

 

Dobrý den,

 

právě máte v rukou 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola.

 

Uvítáme, pokud NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ODPOVÍ SAMI ŽÁCI.

Auditoři Ekoškoly

 

 

1. Kdo je součástí pracovního týmu Ekoškoly a jak byl tento tým vybrán?

Jak Ekotým funguje - jak často se schází, kdo vede schůzky, kdo schůzky zapisuje, jak jsou žáci zapojeni do rozhodování, jakou mají zodpovědnost?

 

Součástí pracovního týmu Ekoškoly jsou žáci různých ročníků, koordinátorka programu, další učitel, pan ředitel a paní školníková. Koordinátorka provedla ve třídách nábor, sešli jsme se na úvodní informační schůzce a rozhodli jsme se, zda se staneme členy Ekotýmu. Scházíme se alespoň jednou měsíčně na jednu vyučovací hodinu po vyučování. Schůzky vede koordinátorka nebo se na vedení podílíme. Zápisy zatím nebyly vedeny, většinou si dělá koordinátorka pouze poznámky. Členové fungují jako tým, na úkolech všichni spolupracují. Rozdělení rolí volí koordinátorka dle aktuálních úkolů a schopností žáků.

 

2. Jak jste provedli Analýzu ekologického stavu své školy, kdo a jakým způsobem pak data zpracoval a k jakým zajímavým zjištěním jste dospěli?

 

Analýzu ekologického stavu školy provedli členové Ekotýmu společně s koordinátorkou a provozními zaměstnanci.Výsledky zpracovali členové týmu s koordinátorkou. Výstupem byl přehled silných a slabých stránek popisující výchozí stav v tématech ODPADY a VODA. Výsledky jsou zveřejněny na nástěnce Ekoškoly.

 

3. Jak jste se dohodli na cílech svého Plánu činností? Kdo a jakým způsobem pomáhal při sestavování plánu? Kdo a jakým způsobem monitoruje a vyhodnocuje naplňování Plánu činností?

 

Cíle a úkoly do Plánu činností vymýšleli členové Ekotýmu na základě svých nápadů a podnětů koordinátorky, pana ředitele a správních zaměstnanců. Plán je zveřejněn na nástěnce Ekoškoly, u každého úkolu je označeno, zda je splněn – monitorují a vyhodnocují žáci spolu s koordinátorkou. O průběhu činností informují žáci prostřednictvím školního rozhlasu a na webu školy.

 

4. Jakým způsobem jsou Témata Ekoškoly zařazena do výuky?

 

Ve výuce se pracuje s učebními celky a pracovními listy zejména v tématech obsažených v plánu činností (odpady, voda). Děti se zapojily do celoškolní výtvarné soutěže – „S odpady je zábava“. Žáci druhého stupně se věnovali aktivitám k Měsíci ekologického zemědělství a biopotravin. Vyučující ve výuce připomněli Světový den vody. Pravidelně navštěvujeme nabízené besedy v Ekoknihovně. Navštívili jsme Envofilm – přehlídku žákovských a studentských filmů s ekologickou tématikou (SŠ Albrechtova Č.Těšín).Tyto a další aktivity jsou zahrnuty ve školním programu EVVO.

 

5. Jakým způsobem jste informovali ostatní o své činnosti (vně i uvnitř školy)? Kde, jak často a jaké informace ostatním sdělujete a kdo za to zodpovídá? Jak jste do práce na programu zapojili ostatní ve škole? Podařilo se vám uspořádat nějakou akci pro veřejnost nebo navázat s ní spolupráci?

 

Informace o aktivitách v programu Ekoškola jsou zveřejněny na nástěnce, ve školním rozhlase a na školním webu. Jsou také sdíleny s ostatními školami zapojenými do programu prostřednictvím odkazu na webové stránky, prezentovány rodičům na třídních schůzkách. Články jsou doplněny fotografiemi, příspěvky jsou prezentovány pod logem vzdělávacího centra TEREZA – koordinátora programu.

 

6. Jakým způsobem jste sestavili váš Ekokodex? Jak jste zajistili, aby se s ním seznámili všichni ve škole? Kde je Ekokodex umístěn?

 

Na tvorbě Ekokodexu se podíleli členové Ekotýmu spolu s koordinátorkou programu, vycházeli jsme z předchozího Ekokodexu. Ekokodex je umístěn na nástěnce Ekoškoly. Žáci školy byli informováni prostřednictvím školního rozhlasu.

 

7. Jak hodnotíte svou zkušenost s programem Ekoškola?

 

Ekoškola nám ukazuje, jak se chovat zodpovědně a šetrně k životnímu prostředí. Máme možnost řešit a sami ovlivňovat „ekologické“ dění na naší škole. Navíc nás těší viditelné výsledky a úspěchy naší práce.

 

8. Uveďte jakékoliv další informace, které vám připadají důležité.

analýza-voda.jpg

Práce ekotýmu ve fotografiích                        

bottom of page