top of page

Povinně zveřejňované informace                  

Informace o škole

Oficiální název:
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

Sídlo:
Gorkého 329/1, Havířov-Město, 736 01

Škola je:
– příspěvkovou organizací statutárního města Havířov (zřizovací listina ZL/47/2018),
– zapsána v rejstříku škol a školských zařízení (IZO 102156778),

 

Identifikátory

 • IČO: 62331221

 • DIČ: CZ62331221

 • IZO: 102156778

 • REDIZO: 600136396

 

Součásti školy

 • základní škola: IZO 102156778

 • školní jídelna: IZO 102880832

 • školní družina: IZO 119700981

 

Kapacita

 • škola: 530 žáků

 • školní jídelna: 1000 jídel

 • školní družina: 120 žáků

 

Obor vzdělání

 • 79-01-C/01 Základní škola, forma vzdělávání denní,  délka vzdělávání 9 r. 0 měs.

 

Zřizovatel

 

statutární město Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov - Město; IČO: 00 29 74 88

 

Čísla účtů

 • škola (hlavní činnost): 19-3497330227/0100

 • škola (FKSP): 19-3500560227/0100

 • školní jídelna: 27-2882270297/0100

 

Ředitel

Ředitel školy Mgr. Igor Zaťko byl jmenován do funkce Radou města Havířova, na základě doporučení konkurzní komise, usnesením ze dne 25. 05. 2005 (č. j. 3909/68/05) s účinností od 01. 08. 2005. Jmenování podepsal Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova.

Dne 01. 10. 2010 byl potvrzen ve funkci Radou města Havířova, která jej na základě doporučení komise pro periodické hodnocení a na základě výsledků periodického hodnocení ředitelů mateřských škol, základních škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Havířov v kalendářním roce 2010 doporučila k setrvání ve funkci ředitele školy.

Rada města Havířova jej na základě výsledků konkurzního řízení dne 30. 05. 2012 svým usnesením číslo 2376/37RM/2012 jmenovala ředitelem na další funkční období 6 let od 01. 08. 2012.

Rada města Havířova dne 26. 2. 2024 pod usnesením čís. 1602/31RM/2024 vzala na vědomí uplynutí období výkonu Vaší práce na pracovním místě ředitele příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221 ke dni 31. 7. 2024 a automatické prodloužení funkčního období s účinností od 1. 8. 2024.  Vzhledem ke skutečnosti, že zřizovatel nerozhodl v období vymezeném v ustanovení § 166 odst. 3 věty první nebo druhé zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů o vyhlášení konkurzního řízení, potvrzuje tímto, že výkon práce na pracovním místě ředitele příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221 pokračuje nadále i v období po dni 31. 7. 2024 v intencích věty třetí téhož ustanovení.

 

Pravomoci ředitele a jeho působnost jsou dány zákonem číslo 561/2004 Sb.

 

bottom of page