top of page

Charakteristika školy                                     

 • Jsme úplnou základní školou s kapacitou pro vzdělávání 530 žáků v 1. až 9. ročníku a poskytujeme standardní i nadstandardní služby

 • Škola je tvořena hlavní budovou, školní jídelnou, školní družinou a tělocvičnou. Středním traktem je stavebně spojena s budovou Gymnázia Komenského

 • Máme k dispozici 18 kmenových učeben, odborné učebny (Informatika, F-Ch), jazykovou laboratoř-učebnu cizích jazyků, tělocvičnu, žákovské školní dílny, školní kuchyňku, keramickou dílnu, školní knihovnu, školní hřiště s atletickým oválem, fotbalovým hřištěm a dvěma samostatnými hřišti na volejbal s umělým povrchem

 • Ve škole vládne příznivé klima pro vzdělávání podporované snahou o komunikaci mezi vyučujícími a žáky

 • Poskytujeme vzdělání zaměřené k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem, které žáci získávají v rámci vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro život“

 • Žáky školy vzdělávají kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci

 • Aktivně a pravidelně hodnotíme kvalitu vlastní výchovně vzdělávací činnosti

 • Škola je vybavena moderními informačními technologiemi pořízenými s využitím projektů spolufinancovaných nebo financovaných z prostředků Evropské unie („Restart“, "Šance pro všechny") i z vlastních zdrojů

 • Součástí školy je školní poradenské pracoviště, ve kterém spolupracují školní speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence

 • Naši pedagogové uplatňují individuální přístup k žákům

 • Věnujeme péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Vučujeme anglický jazyk od 3. ročníku, druhý cizí jazyk (německý) od 8. ročníku, Informatiku od 5. ročníku a výuka plavání probíhá ve 2. a 3. ročníku

 • Realizujeme třídní, ročníkové i celoškolní vzdělávací projekty a projektové dny (Den Země, Den bez aut)

 • Nabízíme mimoškolní sportovní aktivity a práci v zájmových kroužcích

 • Jsme zapojení do vzdělávacích projektů (Zdravé zuby, Ekoškola)

 • Účastníme se kulturních a vzdělávacích programů pořádaných na úrovni města Havířova i Moravskoslezského kraje

 • Ve škole pracuje školní družina pro žáky I. stupně

 • Stravujeme se ve vlastní školní jídelně s kuchyní vybavenou nejmodernějšími technologiemi

bottom of page