top of page

Školní družina                                                      

Motto:


Ať je teplo nebo zima,
v naší družině je stále prima.


Školní družina je školské zařízení, které je součástí ZŠ Gorkého Havířov, poskytující přihlášeným žákům školy zájmové vzdělávání podle vlastního vzdělávacího programu Člověk a jeho svět. Náplní školní družiny je mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. Jedná se o placenou službu. Informace o způsobech a možnostech platby získáte v samostaném dokumentu ZDE.

Ve školní družině naší školy provozujeme 3 oddělení sloužící převážně pro žáky 1. stupně školy. Dětem se věnují tři vychovatelky. Kapacita školní družiny je 90 dětí. Školní družina pracuje podle ročního plánu práce dostupného níže.

Naším cílem je, aby žáci v průběhu docházky do školní družiny získali souhrn vědomostí, dovedností a postojů (kompetencí) využitelných v běžném životě.

Zaměříme se na osobnostní a sociální výchovu. Kompetence k učení, k řešení problému, k trávení volného času, komunikativní, sociální a občanské budeme u žáků budovat v návaznosti na činnosti ve škole, ale použitím odlišných metod s převahou zájmových, odpočinkových a rekreačních aktivit.

bottom of page