top of page

Informace pro veřejnost                                     

Umístění školy
ZŠ Gorkého je umístěna v městské části Město statutárního města Havířova. Nachází se v centru města poblíž Magistrátu Havířov, mezi Kulturním domem Petra Bezruče a lesoparkem Stromovka. Budova školy je stavebně spojena s budovou školní tělocvičny, školní jídelny a s Gymnáziem Komenského.

Vzdělávání v naší škole

V Základní škole Gorkého vzděláváme ve třídách 1. až 9. ročníku na 1. a 2. stupni základní školy přibližně 450 žáků. V každém ročníku máme 2 paralelní třídy. Školu navštěvují převážně žáci ze spádové oblasti naší školy, ale dojíždějí k nám také žáci z okolních částí města nebo vzdálenějších obcí.

Vzděláváme také žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pracujeme nadstandardně se žáky nadanými. Při výuce uplatňujeme individuální přístup a zohledňujeme vzdělávací potřeby jednotlivců.

Mezi pedagogy a žáky vytváříme příznivé vztahy, které jsou základem pozitivního klimatu a dobrého jména školy.

Vzděláváme podle vlastního vzdělávacího programu Škola pro život vycházejícího z Rámcového programu pro základní vzdělávání.

Součástí školy je také školní družina čítající 3 oddělení a sloužící převážně pro žáky 1. stupně školy. Ve školním poradenském pracovišti spolupracují školní speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence.

O co usilujeme

Usilujeme o naplnění vize naší školy – aby žáci měli možnost pocítit úspěch a abychom poskytovali žákům možnost ukázat své přednosti.

Podporujeme jejich aktivní přístup ke vzdělávání, vedeme je k samostatnosti i týmové práci, ke smyslu pro zodpovědnost, vzájemné pomoci, respektu k sobě navzájem a ohledu na životní prostředí. Naší ambicí je, aby žáci věděli, že k nim mají pedagogové vztah a že vztah k nim je pro pedagogy důležitý. Spolu s kvalitním vzděláváním se snažíme vytvářet prostor pro vyplnění volného času žáků a zapojení rodičů do činnosti školy v příjemném, bezpečném a motivujícím prostředím.

Vybavení školy

Máme k dispozici 18 kmenových učeben, odborné učebny (Informatika, F-Ch), jazykovou laboratoř-učebnu cizích jazyků, tělocvičnu, žákovské školní dílny, školní kuchyňku, keramickou dílnu, školní knihovnu, školní hřiště s atletickým oválem, fotbalovým hřištěm a dvěma samostatnými hřišti na volejbal s umělým povrchem. Všechny učebny jsou vybaveny pro multimediální prezentaci učiva na interaktivních tabulích nebo prostřednictvím interaktivních dataprojektorů.

Součástí školy je také urbanizovaná školní zahrada se zastřešenou učebnou v přírodě, kterou využívají třídy pro učení hlavně za vhodných klimatických podmínek.

Pro žáky naší školy pořádáme pravidelně výuku plavání, lyžařský výcvikový kurz, vzdělávací zájezdy, exkurze i pobyty ve škole v přírodě.

Nabídka pronájmů včetně služeb

Základní škola Havířov-Město gorkého 1/329 okres Karviná, nabízí veřejnosti pronájem tělocvičny, případně dalších učeben. Pronájmy jsou nabízeny zejména pro krátkodobé využívání a v ceně pronájmů jsou zahrnuty související služby (neprovádí se například odpočet elektřiny, vody, tepla). Ceny za pronájmy včetně služeb jsou stanoveny pomocí kalkulace.

Smlouvu o pronájmu mohou se školou uzavřít organizace i jednotlivé fyzické osoby.

Základní škola nakládá se svěřeným majetkem v souladu se zřizovací listinou. V souvislosti s pronájmem mají význam zejména následující ustanovení zřizovací listiny:

  1. 12 Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu zřizovatele svěřený majetek:

  • a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok,

  • b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, mimo schválené celoměstské akce.

    1. 13 Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem   zřizovatele

       svěřený majetek:

  • a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,

  • b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,

  • c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě,

  • d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16.,

  • e) dát do podnájmu.

  1. 14 Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele.

    1. 15 V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc  

       nebo její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva

       nemůže být použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.

     1. 16 Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele  

       přenechat na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, 
       zřízené statutárním městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za       

       úhradu nákladů souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na

       svěřený majetek využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.

     1. 17 Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková

       organizace může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto

       finančních prostředků.

V  případě zájmu o pronájem tělocvičny nebo jiných učeben školy se obracejte na vedení školy prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

Ceník pronájmů

 

Pronájem tělocvičny  (žáci, dorost)    100,-Kč/hod.

Pronájem tělocvičny (dospělí)             200,-Kč/hod.

V případě zájmu o využití sprch v rámci pronájmu tělocvičny se cena pronájmu mění.

Pronájem běžné učebny                      100,-Kč/hod.

Ceny za pronájmy včetně služeb jsou stanoveny pomocí kalkulace.

bottom of page