top of page

Projekt Šance pro všechny                                

projekt_sance_pro_vsechny_0.jpg
Š_II_Publicita.png
Projekt Šance pro všechny

Cílem projektu „Šance pro všechny“ je navázat na projekt Společně k úspěchu, který ukončila naše škola 31. 12. 2018. Je spolufinancován Evropskou unií. Všechny aktivity projektu (viz níže) budou realizovány od 01. 01. 2019 po dobu 24 měsíců.

Identifikace projektu a operačního programu

Registrační číslo projektu: CZ 02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010865
Název projektu: Šance pro všechny
Číslo a název operačního programu: 02 Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání
Číslo a název prioritní osy: 02 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo a název investiční priority: 02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje , k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy
Číslo a název tematického cíle: 02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Číslo a název výzvy: 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3

Stručný popis projektu

Projekt ZŠ Gorkého Havířov zahrnuje tyto základní cíle: Poskytnutí dočasné personální podpory - školního speciálního pedagoga, rozvoj logického a Informatického myšlení žáků, podpora profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v oblasti osobnostního rozvoje a ICT, rozvoj komunikace v cicizím jazyce, odpopora tandemové spolupráce pedagogů a realizace projektových dnů.

Celková podpora pro projekt „Šance pro všechny“ ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů (NVZ) činí 1.175.614,00 Kč, z toho prostředky z EU – 999.271,90 Kč a NVZ – 176,342,10 Kč.

Popis projektu:

Obsahem projektu Šance pro všechny je realizace následujících aktivit:

Aktivita číslo 2.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen .speciální pedagog“) základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Aktivita číslo 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v oblasti Osobnostního rozvoje a v oblasti ICT

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v oblasti osobnostního rozvoje a ICT. 

 

Aktivita číslo 2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ

Cílem této aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků. V této aktivitě pracují tři tandemy pedagogů.

Aktivita číslo 2.II/12c Nové metody ve výuce v ZŠ - cizí jazyky

Cílem této aktivity je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků základních škol prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu. Šablonou budou podpořeny nové formy a metody práce pedagoga. Obsahem šablony je spolupráce pedagogického pracovníka, který má zkušenosti a potřebné znalosti v konkrétní oblasti forem a metod práce s dalšími dvěma kolegy.

Aktivita číslo 2.II/17b Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠa klub komunikace v cizím jazyce

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy a klubu komunikace v cizím jazyce . Kluby mají formu volnočasové aktivity a vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků a k prohloubení dovedností v oblasi komunikace v cizím jazyce. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Aktivita číslo 2.II/19 Projektový den ve škole 

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáku. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

bottom of page