top of page

Školská rada                                                         

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. (§ 167 školského zákona).
Složení školské rady

Školská rada při Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, pracuje v následujícím složení:

Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem školy – obcí:

Marek Světnička, DiS.
Ing. Smrček Petr - místopředseda školské rady

Členové školské rady zvolení z řad zákonných zástupců žáků:

Foltýnová Ivana
Novák Jiří

Členové školské rady zvolení z řad pedagogů školy:

Mgr. Novotná martina – předsedkyně školské rady,

                                     - člen školské rady pověřený zpracováním zápisů

Mgr. Vlček Tomáš 

Úkoly školské rady

Podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v aktuálním znění, plní školská rada tyto úkoly:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Na školskou radu se mohou zákonní zástupci žáků obracet se všemi podněty týkajícími se školy buď přímo, nebo prostřednictvím rodičů – zástupců tříd.

bottom of page