top of page

Vize školy                                                         

V naší škole usilujeme o to, aby žáci měli možnost pocítit úspěch a abychom poskytovali žákům možnost ukázat své přednosti.

Podporujeme jejich aktivní přístup ke vzdělávání, vedeme je k samostatnosti i týmové práci, ke smyslu pro zodpovědnost, vzájemné pomoci, respektu k sobě navzájem a ohledu na životní prostředí. Naší ambicí je, aby žáci věděli, že k nim mají pedagogové vztah a že vztah k nim je pro pedagogy důležitý. Spolu s kvalitním vzděláváním se snažíme vytvářet prostor pro vyplnění volného času žáků a zapojení rodičů do činnosti školy v příjemném, bezpečném a motivujícím prostředí.

bottom of page