top of page

Projekt Společně k úspěchu                              

projekt_sance_pro_vsechny_0.jpg
Š_I_Publicita.png

Projekt Společně k úspěchu

Realizace projektu Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná nazvaného Společně k úspěchu byla zahájena 01. 01. 2017 a byla ukončena 31. 12. 2018.

Na základě Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání přistoupila naše škola k tvorbě vlastního projektu Společně k úspěchu.

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory poskytované speciálním pedagogem, rozvoj logického myšlení žáků, podpora profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v oblasti inkluze.

Na základě úspěšně podané žádosti o finanční podporu realizovala Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná projekt po dobu 24 měsíců a pracovala s rozpočtem ve výši 1 013 856,00 Kč. Celková podpora projektu Společně k úspěchu ze zdrojů Evropské unie činí 861 777,60 Kč a z národních veřejných zdrojů České republiky činí 152 078,40 Kč.

Bližší informace o projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003225

Název projektu: Společně k úspěchu

Číslo a název operačního programu: 02 – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název prioritní osy: 02.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo a název investiční priority: 02.3.68 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Číslo a název tematického cíle: 02.3.68.2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Číslo a název výzvy: 02_16_022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Popis projektu:

Obsahem projektu Společně k úspěchu je realizace následujících aktivit:

Aktivita číslo II/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen .speciální pedagog“) základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Aktivita číslo II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v oblasti Inkluze

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v oblasti inkluze. 

 

Aktivita číslo II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

bottom of page