top of page

Ceny pronájmů poskytovaných organizací     

Ceník pronájmů

 

Pronájem tělocvičny  (žáci, dorost)    150,-Kč/hod.

Pronájem tělocvičny (dospělí)             200,-Kč/hod.

V případě zájmu o využití sprch v rámci pronájmu tělocvičny se cena pronájmu mění.

Pronájem běžné učebny                      300,-Kč/hod.

Ceny za pronájmy včetně služeb jsou stanoveny pomocí kalkulace.

Základní škola Havířov-Město gorkého 1/329 okres Karviná, nabízí veřejnosti pronájem tělocvičny, případně dalších učeben. Pronájmy jsou nabízeny zejména pro krátkodobé využívání a v ceně pronájmů jsou zahrnuty související služby (neprovádí se například odpočet elektřiny, vody, tepla). Ceny za pronájmy včetně služeb jsou stanoveny pomocí kalkulace.

Smlouvu o pronájmu mohou se školou uzavřít organizace i jednotlivé fyzické osoby.

Základní škola nakládá se svěřeným majetkem v souladu se zřizovací listinou. V souvislosti s pronájmem mají význam zejména následující ustanovení zřizovací listiny:

  1. 12 Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu zřizovatele svěřený majetek:

  • a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok,

  • b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, mimo schválené celoměstské akce.

    1. 13 Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem   zřizovatele

       svěřený majetek:

  • a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,

  • b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,

  • c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě,

  • d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16.,

  • e) dát do podnájmu.

  1. 14 Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele.

    1. 15 V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc  

       nebo její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva

       nemůže být použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.

     1. 16 Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele  

       přenechat na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, 
       zřízené statutárním městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za       

       úhradu nákladů souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na

       svěřený majetek využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.

     1. 17 Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková

       organizace může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto

       finančních prostředků.

V  případě zájmu o pronájem tělocvičny nebo jiných učeben školy se obracejte na vedení školy prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

bottom of page