top of page

Historie školy                                                  

v0075.jpg

Historie naší školy je úzce spjata se založením města Havířova.

S výstavbou bytů a přílivem obyvatel vznikla potřeba budovat nové školy. Do tohoto období spadá i výstavba Základní školy na Gorkého ulici. Ač budova školy nebyla ještě dokončena, byla škola 8.9.1958 slavnostně otevřena (viz foto.). Škola byla ještě v lešení, nebyly dokončeny fasády, taktéž scházelo mnohé vnitřní vybavení a učební pomůcky. Protože většina obyvatelstva města byly mladé rodiny s dětmi, školy nestačily kapacitně, a proto i v naší škole bylo 40 až 45 žáků ve třídě, 4 až 5 tříd v ročníku. Vzhledem k omezenému počtu učeben bylo nutné organizovat dvousměnné i třísměnné vyučování, v té době se učilo i v soboty (sobota byla normální pracovní den).

První ředitelka školy, paní Františka Sklenářová, byla postavena před náročný úkol – vytvořit kvalitní pedagogický sbor a překonat nedostatky ve vybavení školy. Přes všechny potíže se podařilo zvládnout překážky a škola si postupně získala dobré jméno ve městě.

Na základě dobrých výsledků ve výuce byla škola v 70. letech vybrána jako jediná škola v okrese k experimentálnímu ověřování nové koncepce ve vzdělávání (např. ve výuce matematiky „množiny“). Poté se také stala fakultní školou Pedagogické fakulty v Ostravě. Studenti PF se zde pod vedením zkušených pedagogů připravovali v praxi na své budoucí náročné a zodpovědné povolání.

Ve školním roce 1993 – 1994 se začalo ve škole na 1. stupni učit podle výchovně vzdělávacího projektu Obecná škola a po úspěších a kladné odezvě rodičů byl projekt realizován i na 2. stupni. Jako jedna z několika desítek škol v ČR patříme ke školám s ekologickým zaměřením. Zvláštní důraz na ekologii je kladen nejen v přírodopise, ale ekologická výuka prolíná celým vyučovacím procesem. Někteří žáci jsou zapojeni do výuky nepovinného předmětu – Ekologické praktikum.

Kromě humanitního zaměření (literární, hudební, výtvarná výchova) jsme zachytili i bouřlivý nástup v oblasti výpočetní techniky. Od školního roku 1999 – 2000 bylo zřízeno Informační centrum, kde byli žáci seznamováni s prvními krůčky v oblasti výpočetní techniky a možnostmi informační sítě Internet. Ve školním roce 2002/2003 byla ve zkušebním provozu učebna informatiky s 10 PC (v rámci akce INDOŠ) a od šk.r. 2003/2004 se v ní vyučuje nepovinný předmět Informatika pro 8. a 9. ročník.

V létě roku 2003 proběhla generální oprava elektrorozvodů v celém objektu školy. V létě roku 2005 proběhla generální oprava školní kuchyně. Následující rok v létě 2006 proběhla rekonstrukce kabinetu TV - vybudování sprch, úprava vstupu do TV, byla provedena rekonstrukce travnatého povrchu školního hřiště a vybudována dvě hřiště na míčové hry s umělým povrchem. V dalším roce - 2007 - se kromě běžné údržby opravovala a natírala okna.

bottom of page