top of page

Projekt Restart                                                     

projekt_restart.jpg
projekt_restart.jpg
Projekt Restart je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Základní škola Gorkého Havířov je finančním partnerem Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra, Nový Jičín, příspěvková organizace (KVIC) a využívá prostředky Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Naše škola je jako jeden ze 39 partnerů KVIC zapojena do projektu „Restart“, který je zaměřen na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků základních a středních škol pro využívání ICT ve výuce. Cílem projektu, na jehož přípravě se ZŠ Gorkého podílela, je posílit efektivní využívání nových technologií ve výuce a jejich celkovou integraci do škol.

Identifikace operačního programu, ze kterého je projekt Restart financován

Číslo a název operačního programu: CZ.1.07 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název prioritní osy: 7.1 – Počáteční vzdělávání
Číslo a název oblasti podpory: 7.1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Číslo a název výzvy: 51 – Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.3 – Výzva č. 51

Stručný popis projektu

Předmětem projektu, který je z 85 % financován prostřednictvím strukturálního Evropského sociálního fondu (ESF) a z 15 % prostřednictvím státního rozpočtu ČR, je realizace sedmi klíčových aktivit, jež jsou zaměřeny na naplnění cíle projektu. Současně bude provedeno dovybavení školy dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií (ICT) – tablety a notebookem.

Cíl projektu

Cílem projektu je posílit efektivní využívání nových technologií ve výuce a jejich celkovou integraci do základních a středních škol. Projekt se proto zaměřuje na zvýšení kompetencí vedoucích a pedagogických pracovníků efektivně využívat ICT ve výuce a na integraci ICT do výuky a do života školy. ZŠ Gorkého jako jedna z partnerských škol bude zapojena do sítě metodicky podpořené Inovačním centrem škol MSK což zajistí sdílení inovací a příkladů dobré praxe v regionálním školství. Vzdělávací aktivity budou kombinací blended learningu, vzájemného učení a výměny zkušeností mezi pedagogy. Aktivita učitelů bude podpořena mentoringem a používáním ICT, které školy v projektu pořídí a předají pedagogům k využívání v procesu edukace jak v průběhu, tak po skončení projektu.

V rámci projektu budou realizovány následujících klíčové aktivity:
  • Kaučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků – vzdělávání ředitelů

  • Kaučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky – ICT „co už máme“

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky – ICT „co chceme“

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky – oborové didaktiky

  • Evaluace

Rozpočet projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu mohou dosáhnout částky 27 178 257,92 Kč (neinvestiční prostředky), přičemž ZŠ Gorkého jako finanční partner hospodaří s částkou 316 400,00 Kč, která představuje způsobilé výdaje na pořízení tabletů a notebooku a osobní výdaje související s realizací projektu.

 

Doba realizace projektu:

Projekt, jehož realizace byla zahájena v říjnu 2014, byl ukončen v září 2015.

bottom of page