top of page

Ostatní projekty                                                    

Projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Projekt je realizovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366) a svou koncepcí navazuje na Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která reaguje na vývoj digitálních technologií se zapojením těchto technologií do výuky. V rámci projektu spolupracuje Základní škola Gorkého Havířov v roli partnera projektu s:

 • Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v oblastech výuky cizího jazyka a výchovy ke zdraví (garanty za naší školu jsou Mgr. Lucie Soldánová - cizí jazyky a Mgr. Sabina Stráníková - výchova ke zdraví).

 • Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy Praha v oblasti výuky na 1. stupni ZŠ. (garanty za naší školu jsou všichni vyučující 1. stupně).

Jedním z výstupů projektu je návrh koncepce na změnu rámcových vzdělávacích programů ve smyslu rozvoje digitální gramotnosti žáků jak pro předškolní vzdělávání, tak napříč všemi stupni ZŠ a SŠ a všemi vyučovanými předměty. Součástí projektu je pilotní ověřování těchto koncepcí na příslušných školách.

 

Cíle projektu

 • Vybudování didaktické a metodické podpory začínajícím i stavajicim učitelům  pro vhodné a přirozené začleňování vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti do výuky ve všeobecně vzdělávacích předmětech základního a středního školství v kontextu plánované revize rámcových vzdělávacích programů.

 • Příprava ucelené sady digitálních vzdělávacích zdrojů pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků, včetně metodických příruček pro učitele pro všechny všeobecně vzdělávací obory RVP PV, ZV, G a SOV. 

 • Popularizace rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků cestou poskytnutí informací široké veřejnosti a péčí o rozvoj zájmu společnosti o myšlenky digitální gramotnosti.

 

Projekt OKAP - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání

Projekt je financován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (výzva č. 02_16_034). V rámci projektu spolupracuje Základní škola Gorkého Havířov v roli partnera projektu se Střední školou technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace.

Cíle projektu

Implementace plánovaných aktivit vedoucích k naplnění klíčových témat Krajského akčního plánu MSK, a to zejména formou metodické, vzdělávací a doplňkově také investiční podpory přírodovědného, odborného, polytechnického a kariérového vzdělávání s přesahem na rozvíjení matematické a jazykové gramotnosti na středních, základních a doplňkově také mateřských školách v Moravskoslezském kraji. Mezi hlavní cílové skupiny projektu patří pedagogičtí pracovníci SŠ, ZŠ a MŠ včetně vedoucích pedagogických pracovníků, žáci SŠ, ZS a děti MŠ. 

Aktivity se žáky v rámci projektu OKAP

Naše škola, jako partner projektu, spolupracuje se SŠTO Havířov-Šumbark na řešení těchto aktivit:

 • Spolupráce SŠ a ZŠ na sdílení učeben/dílen/laboratoří v rámci povinné i nepovinné výuky.

 • Spolupráce na realizaci dovednostních workshopů s cílem podpořit polytechnícké vzdělávání, ve spolupráci se zaměstnavateli.

Náplní spolupráce jsou návštěvy našich žáků v dílnách a laboratořích partnera projektu, kde si naši žáci vyzkouší různá řemesla - práci s kovem, plastem nebo dřevem i jiné aktivity. Naši školu v rámci spolupráce v projektu reprezentují Mgr. Pavla Keslerová - zástupkyně ředitele ZŠ Gorkého Havířov a Mgr. Naděžda Rehwaldová, vyučující Pracovních činností.

Doba trvání projketu

Do 30. 06. 2021.

Projekt Didaktika - Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 011/0000660 je realizovaný v rámci OP VVV výzva č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3 OP. Základní škola Gorkého Havířov v roli partnera spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě.

Cíle projektu

Cíle projektu jsou navrženy v návaznosti na definovaný problém a identifikaci jeho příčin. Jako klíčové cíle projektu tedy předkladatelé navrhují:

a. Vytvoření funkčních sítí škol jako partnerů společenství praxí, které sdílejí své zkušenosti, diskutují aktuální problémy a navrhují jejich řešení. V rámci tohoto cíle budou aktivity směřovat především k:

 • Posílení vzájemné spolupráce škol zapojených do projektu při předávání zkušeností i nových poznatků

 • Posílení spolupráce škol se zapojenými fakultami připravujícími učitele představující zprostředkovatele nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání na jedné straně a zároveň školy, které v roli budoucích zaměstnavatelů mají své požadavky na budoucí pedagogické pracovníky. 

b. Vytvoření funkčních podpůrných opatření v rámci partnerských sítí směřujících k posilování pedagogických (oborově didaktických) kompetencí učitelů prostřednictvím sdílení příkladů dobré praxe a odborných konzultací. V rámci tohoto cíle budou aktivity směřovat především k:

 • Rozvoji dovedností v oblasti užívání nových forem a metod výuky.

 • Rozvoj dovedností v oblasti reflexe vlastní výukové činnosti a na základě toho dovednost plánovat a realizovat rozvoj vzdělávacích aktivit.

 • Prostřednictvím výzkumných metod analyzovat kurikula a navrhovat jejich doplnění či změny.

 • Rozvoj dovedností v oblasti práce s heterogenní skupinou.

Aktivity se žáky v rámci projektu Didaktika

Náplní specifického cíle 5 - Človek a příroda je realizace videohospitací studentů učitelských oborů, kteří budou na škole vykonávat praxi, popřípadě videohospitací ve výuce učitelů, kteří jsou stálou součástí pedagogického sboru partnerské školy. Za naší školu se projektu účastní vyučující předmětu Přírodopis - Mgr. Lucie Tulejová a Mgr. Sabina Stráníková.

Doba trvání projketu

01. 11. 2016 - 31. 10. 2019

 

bottom of page