top of page

Ostatní projekty                                                    

Projekt OIKI - Od integrace k inkluzi

Aktivity se žáky v rámci projektu OIKI

Zpráva o zahájení druhé fáze realizace projektu OIKI – práce s žáky

 Od začátku prosince 2013 se realizace projektu OIKI posunula do další fáze – a to do fáze samotné práce s žáky.

Práce s žáky má několik různých forem:

- Reedukace projevů vývojových poruch učení a chování u žáků, kterým byly v PPP diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby podle školského zákona 561/2004 Sb., § 16

- Rozvoj pracovních kompetencí, budování schopnosti plánovat a organizovat si práci a zmírňování obtíží se soustředěním u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metodou FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování

- Inkluzivní třídnické hodiny ve třídách s minimálně dvěma žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- Společné dílny dětí a zákonných zástupců, zaměřené na ukázku aktivit pro domácí přípravu tak, aby se zmírňovaly obtíže dětí, vyplývající z jejich speciálních vzdělávacích potřeb

- Koučovací rozhovory se žáky, kteří chtějí něco změnit a potřebují s tím trošku pomoci

V prosinci 2013 začaly pracovat dvě skupiny žáků metodou FIE. Zahájily obě stejným instrumentem – Uspořádání bodů, od března 2014 se menší skupinka (o dvou žácích) přesune k instrumentu „Porovnej a odhal absurdity A“. Větší skupina (3 žáci) bude pokračovat stejně, jako začala.  Práce je dlouhodobá, pravidelná, lekce probíhají 1 x týdně a bude tomu tak do konce prosince roku 2014 (v rámci projektu OIKI), v případě potřeby i déle.

V prosinci 2013 také začala práce se 6ti žáky na reedukaci vývojových poruch učení a chování a to rozkrytím oslabení jednotlivých žáků metodou Deficity dílčích funkcí – na základě výsledků pak každý žák trénuje a rozvíjí právě tu oblast (dílčí funkci), která mu způsobuje největší obtíže při budování dovednosti číst, psát, počítat, případně soustředit se. Také tato aktivita má ráz dlouhodobé, cílené, pravidelné péče a probíhá 1 x týdně.

I únor 2014 je měsíc, bohatý na projektové události – jednak proběhlo poslední vzdělávání školního speciálního pedagoga v metodě FIE a jednak je to čas realizace inkluzivní třídnické hodiny (27.2.). A také se sejdeme společně s dětmi a jejich zákonnými zástupci na společné dílně (26.2.). Proběhl také koučovací rozhovor s jedním žákem.

O průběhu aktivit budeme průběžně informovat na webových stránkách školy

Zpracovala: Marie Komárová

Vzdělávání pedagogů v rámci projektu OIKI

Zpráva o průběhu realizace projektu Od integrace k inkluzi – OIKI

V první polovině školního roku 2013/2014 se naplno rozběhla realizace projektu OIKI, do kterého je naše škola zapojena. První fáze projektu byla zaměřena na vzdělávání pedagogů školy tak, aby získali pokud možno ucelené, rozsáhlé informace, včetně použitelných nástrojů (metod a technik) pro práci ve třídách, ve kterých se vzdělávají i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Už v přípravném týdnu v srpnu 2013 proběhly první aktivity projektu – bylo zahájeno rozsáhlé vzdělávání pedagogických pracovníků školy. Cílem projektu je zvýšit odbornost a rozšířit rejstřík metod pedagogů pro práci s dětmi, které mají speciální vzdělávací potřeby tak, aby mohla probíhat nejen jejich hladká integrace do třídních kolektivů, ale nejlépe i inkluze, tj. úplné začlenění.

Školení se zúčastnili:

Pedagog prvního stupně:                   Mgr. Markéta Kvapilová

Pedagog druhého stupně:                  Mgr. Martina Novotná

Výchovný poradce:                           Mgr. Lucie Soldánová

Školní speciální pedagog:                  Mgr. Marie Komárová

Absolvovaná vzdělávání byla v různém rozsahu – od jednodenních školení, majících spíše formu vhledu do problematiky, přes vícedenní kurzy, na kterých si již mohli účastníci předkládané metody a techniky i vyzkoušet, až po dlouhodobější kurzy výcvikového charakteru v rozsahu až 80hodin.

Témata kurzů se týkala rozvoje matematických představ a grafomotoriky, sestavování Individuálních vzdělávacích plánů, realizace reedukačních hodin, metody Deficity dílčích funkcí, metody Feuersteinovo instrumentální obohacování, koučování, typologie MBTI, základů krizové intervence, vedení třídnických hodin, řešení výchovných problémů u dětí s ADHD.

Zpracovala: Marie Komárová

Společná dílna č. 1

Dne 26. 2. 2014 proběhla první ze tří Společných dílen – další aktivity realizované v rámci projektu Od integrace k inkluzi – OIKI.

Společná dílna bylo setkání dětí a jejich zákonných zástupců – v našem případě maminek. Jednalo se o setkání žáků 3. a 4. ročníku. Sešlo se nás celkem 8 – 4 děti, 4 maminky, setkání vedla školní speciální pedagožka. Přítomni byli i manažerka projektu paní Mgr. Grosmanová a metodik projektu paní Mgr. Wojciková

Cílem této aktivity bylo ukázat rodičům i dětem, jak mohou rozvíjet sluchové vnímání, tedy dílčí funkci, která má významnou úlohu při schopnosti dítěte psát podle diktování. 

Školní speciální pedagožka ukazovala, jaké hry se dají doma hrát, aby se podpořil rozvoj sluchového rozlišování i sluchové paměti. Všichni se aktivně do her zapojovali. Celkově vládla při práci příjemná atmosféra. Nakonec si rodiče vyzkoušeli psát diktát tak, že zaměňovali písmenka B a D a psali naopak háčky a čárky. Diktovaly samotné děti.

Z rozhovoru i napsaných zpětných vazeb vyplývá, že se rodičům i dětem společně strávený čas líbil a těší se na další podobná setkání.

Zpracovala: Mgr. Marie Komárová

Obrázky z Dílny č.1

Společná dílna č. 2

Dne 14. 5. 2014 proběhla druhá ze tří Společných dílen – další aktivity realizované v rámci projektu Od integrace k inkluzi – OIKI.

Společná dílna bylo setkání dětí a jejich zákonných zástupců – v našem případě maminek a jednoho tatínka. Jednalo se o setkání žáků 3. a 4. ročníku. Sešlo se nás celkem 13 – 6 dětí, žáků naší školy a jeden žáček – čekatel, zatím teprve 2 letý chlapeček, 6 maminek a 1 tatínek, setkání vedla školní speciální pedagožka Mgr. Marie Komárová. Přítomny byly i metodička projektu paní Mgr. Wojciková a paní učitelka Mgr. Markéta Kvapilová.

Cílem této aktivity bylo ukázat rodičům i dětem, jak mohou rozvíjet zrakové vnímání a motorické funkce, tedy oblasti, která mají významnou úlohu při dovednostech číst a psát.

Školní speciální pedagožka v úvodu seznámila rodiče i děti s pomůckami, které jsou ve škole k dispozici při reedukační péči – ať už s těmi, se kterými pracujeme delší dobu, tak i s těmi, které škola získala právě z projektu. Dále ukazovala, jaké hry se dají doma hrát, aby se podpořil rozvoj zrakového vnímání ve všech třech rovinách – zrakové členění, rozlišování i paměť.

Pozornost jsme věnovali také rozvoji motorických funkcí a souhře obou výše zmíněných funkcí – tedy jak zajistit, aby ruce dělaly to, co oči vidí. Všichni se aktivně do her zapojovali, některé z nich potrápily i dospělé. Celkově vládla při práci úžasná atmosféra, byl vidět velký zájem, angažovanost, zapojení.

Z rozhovoru i napsaných zpětných vazeb vyplývá, že se rodičům i dětem společně strávený čas líbil a těší se na další podobná setkání. A stejně tak se na další, říjnové setkání těší i školní speciální pedagožka a metodička projektu.

Zpracovala: Mgr. Marie Komárová

Obrázky z Dílny č.2

Společná dílna č. 3

Dne 8. 10. 2014 proběhla třetí ze tří Společných dílen – další aktivity realizované v rámci projektu Od integrace k inkluzi – OIKI.

Společná dílna bylo setkání dětí a jejich zákonných zástupců. Jednalo se o setkání žáků 3., 4. A 5. ročníku. Sešlo se nás celkem 13 – 7 dětí, žáků naší školy a 6 maminek, setkání vedla školní speciální pedagožka Mgr. Marie Komárová. Přítomny byla i metodička projektu paní Mgr. Wojciková.

Cílem této aktivity bylo ukázat rodičům i dětem, jak mohou rozvíjet slovní zásobu a vyjadřování ve větách, tedy oblasti, které mají významnou úlohu při kontaktu s okolním světem, při sdělování svých myšlenek, zážitků, prostě v celém životě.

Školní speciální pedagožka v úvodu seznámila rodiče s tím, jak mohou přiblížit svým dětem logické řazení prvních 5 slovních druhů, jak pomoci dětem s jejich určováním. Dále ukazovala, jaké hry se dají doma hrát, aby se podpořil rozvoj slovní zásoby. Děti často používají ve větách přemíru zájmen,  nyní si vyzkoušely dosazovat za zájmena slova, nesoucí obsah (tedy podstatná jména, přídavná jména a slovesa). Dále předkládala různé hry, se kterými se nejen dá hrát podle psaných pravidel (hra Doubble), ale jde jich využít i pro rozvoj zrakové paměti a slovní zásoby. Děti i maminky se do hry naplno ponořily, ze skupinek se ozýval smích i diskuse. V dalším kroku žáci vybírali obrázky, ke kterým přiřazovali přídavná jména (vlastnosti) a pak i činnosti (tedy slovesa). Nakonec zapsali na papír nejen jednotlivá slova, ale vytvořili celou větu.

Pozornost jsme věnovali také schopnosti hledat nová slova z písmen jiného. Děti si vyskládaly z dřevených písmenek dané delší slovo, pak si mohly písmenka různě přemisťovat, přesunovat, zaměňovat s cílem najít co nejvíce slov z daných písmenek. Maminky zapisovaly vzniklá slova, případně trošku napovídaly. Bylo k nevíře, že děti našly víc jak 60 slov a i ten, kdo své dílo četl naposledy, překvapoval novými a novými slovy, která ještě předtím nikdo nenašel. 

Všichni se aktivně do her zapojovali, některé z nich potrápily i dospělé – na závěr dala speciální pedagožka maminkám „test“, na kterém si vyzkoušely, jak nepříznivě ovlivňuje jejich výkonnost časový tlak a jak nesnadné je číst opravdu s porozuměním.  Celkově vládla při práci úžasná atmosféra, byl vidět velký zájem, angažovanost, zapojení.

Z rozhovoru i napsaných zpětných vazeb vyplývá, že se rodičům i dětem společně strávený čas líbil a těší se na další podobná setkání.

Zpracovala: Mgr. Marie Komárová

Obrázky z Dílny č.3

bottom of page