© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

Školní poradenské pracoviště                           

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány školním speciálním pedagogem, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

Dne 01. 02. 2011 bylo na naší škole nově zřízeno Školní poradenské pracoviště. Jeho cílem je

- poskytnout pomoc žákům, kteří si neví rady s učením, nebo mají potíže s chováním

- nabídnout rodičům podporu a postupy pro domácí přípravu jejich dětí

- konzultovat metodické postupy s pedagogy

 

Personální obsazení:

Mgr. Marie Komárová

Funkce:

Speciální pedagog

Datum zřízení pracoviště:

Od 01. 02. 2011

Mgr. Lucie Soldánová

Funkce:

výchovná poradkyně

Mgr. Tomáš Vlček

Funkce:

školní metodik prevence

 

Nabídka činnosti/služeb školního poradenského pracoviště:

Depistážní činnost

– vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče

Diagnostické a intervenční činnosti

-         Aktuální pedagogická diagnostika – hledání příčin potíží žáka

-         Vytyčení hlavních potíží žáka a návrh obsahu podpůrného programu (druh, rozsah, trvání) případně doporučení k vyšetření ve školském poradenském zařízení pro přesné stanovení diagnózy (PPP, SPC)

-         Provádění a zajištění krátkodobé i dlouhodobé péče se žákem

-         Spolupráce při vytváření individuálního vzdělávacího plánu

-         Průběžné sledování účinnosti navrhovaných a prováděných opatření

-         Spolupráce na zjišťování učebních stylů žáka a na kariérovém poradenství

-         Speciálně pedagogické poradenské intervence pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy

-         Společné konzultace pedagogů a zákonných zástupců s pracovníky dalších poradenských zařízení

-         Spolupráce s dalšími institucemi

-         Metodické činnosti pro pedagogy školy – návrhy metod a forem práce s žáky, jejich zavádění do výuky

-         Monitoring ve třídách

-         Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů

Konzultační hodiny speciálního pedagoga:

Pondělí           10,30 – 17,00 hodin

Středa             09,30 – 17,00 hodin

Kontakt:

Telefon:          597 578 828, 731 105 787

E-mail:            komarova@zsgh.cz

Po domluvě se speciálním pedagogem lze objednat konzultaci i mimo konzultační hodiny.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

Úterý               14,00 – 15,00 hodin

Středa             14,00 – 15,00 hodin

Čtvrtek             09,00 - 12,00 hodin

V jinou dobu se lze objednat ke konzultaci po předchozí domluvě na níže uvedených kontaktech.

Kontakt:

Telefon:          597 578 828

E-mail:           soldanova@zsgh.cz

Konzultační hodiny školního metodika prevence:

Pondělí           10,30 – 17,00 hodin

Středa             09,30 – 17,00 hodin

Kontakt:

Telefon:          597 578 828

E-mail:           vlcek@zsgh.cz