top of page

Školní poradenské pracoviště                           

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány školním speciálním pedagogem, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

Dne 01. 02. 2011 bylo na naší škole nově zřízeno Školní poradenské pracoviště. Jeho cílem je

- poskytnout pomoc žákům, kteří si neví rady s učením, nebo mají potíže s chováním

- nabídnout rodičům podporu a postupy pro domácí přípravu jejich dětí

- konzultovat metodické postupy s pedagogy

 

Personální obsazení:

Mgr. Marie Komárová

Funkce:

Speciální pedagog

Datum zřízení pracoviště:

Od 01. 02. 2011

Mgr. Lucie Soldánová

Funkce:

výchovná poradkyně

Mgr. Tomáš Vlček

Funkce:

školní metodik prevence

 

Nabídka činnosti/služeb školního poradenského pracoviště:

Depistážní činnost

– vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče

Diagnostické a intervenční činnosti

-         Aktuální pedagogická diagnostika – hledání příčin potíží žáka

-         Vytyčení hlavních potíží žáka a návrh obsahu podpůrného programu (druh, rozsah, trvání) případně doporučení k vyšetření ve školském poradenském zařízení pro přesné stanovení diagnózy (PPP, SPC)

-         Provádění a zajištění krátkodobé i dlouhodobé péče se žákem

-         Spolupráce při vytváření individuálního vzdělávacího plánu

-         Průběžné sledování účinnosti navrhovaných a prováděných opatření

-         Spolupráce na zjišťování učebních stylů žáka a na kariérovém poradenství

-         Speciálně pedagogické poradenské intervence pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy

-         Společné konzultace pedagogů a zákonných zástupců s pracovníky dalších poradenských zařízení

-         Spolupráce s dalšími institucemi

-         Metodické činnosti pro pedagogy školy – návrhy metod a forem práce s žáky, jejich zavádění do výuky

-         Monitoring ve třídách

-         Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů

Konzultační hodiny speciálního pedagoga:

Pondělí           10,30 – 17,00 hodin

Středa             09,30 – 17,00 hodin

Kontakt:

Telefon:          597 578 828, 731 105 787

E-mail:            komarova@zsgh.cz

Po domluvě se speciálním pedagogem lze objednat konzultaci i mimo konzultační hodiny.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

Úterý               14,00 – 15,00 hodin

Středa             14,00 – 15,00 hodin

Čtvrtek             09,00 - 12,00 hodin

V jinou dobu se lze objednat ke konzultaci po předchozí domluvě na níže uvedených kontaktech.

Kontakt:

Telefon:          597 578 828

E-mail:           soldanova@zsgh.cz

Konzultační hodiny školního metodika prevence:

Po předchozí domluvě

Kontakt:

Telefon:          597 578 828

E-mail:           vlcek@zsgh.cz

bottom of page