top of page

Výroční zprávy                                                 

Výroční zprávy o činnosti školy obsahují charakteristiku školy, podávají přehled o personálním zabezpečení činnosti školy a dalším vzdělávání pracovníků, poskytují údaje o zápisu, dodatečném odkladu a umístění žáků po ukončení povinné školní docházky, vzdělávací nabídce školy, vzdělávání žáků a jeho výsledcích, prevenci sociálně patologických jevů, mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, výsledcích provedených kontrol, zveřejňují dále základní údaje o hospodaření školy za příslušný kalendářní rok, zapojení školy do rozvojových nebo mezinárodních programů a projektů financovaných z cizích zdrojů, zapojení školy do celoživotního učení a úrazovosti, spolupráci s obory, zákonnými zástupci žáků a jinými partnery.

bottom of page