top of page

Historie ekoškoly na ZŠ Gorkého                   

Informace o naší eko-škole (školní rok 2005-2006)

 

Město Havířov, ve kterém se naše škola nachází, bylo založené r. 1955 na zelené louce jako sídliště pro pracovníky dolů a hutí. Část, ve které je postavena naše škola, je součástí území, které je chráněno pro svou typickou architekturu – SORELA. Havířov je město zeleně a naše škola je sídlištního typu. Zaměřili jsme se na ekologii a děti vedeme k ochraně životního prostředí – jsme tedy školou s ekologickým zaměřením. Dlouhodobě se zabýváme řešením problematiky našeho životního prostředí v různých projektech. Dvakrát byl naší škole udělen titul Ekoškola (r. 2004, 2005). I letos chceme tento titul obhájit. V tomto šk. roce 2005/2006 se naše škola poprvé zapojila do pilotního národního projektu "Ekoškola", jenž je součástí mezinárodního projektu "Eco-schools", zaštítěného mezinárodní nevládní neziskovou organizací FEE (Foundation for Environmental Education). Tento projekt nabízí plné zapojení žáků do celého procesu plánování, rozhodování a vlastní realizaci všech činností v projektu. Národním koordinátorem projektu je sdružení TEREZA Zaměřili jsme se na tyto oblasti: Energie, Voda, Odpady a Ochrana zeleně. O tom, jak se nám to daří zvládat, si můžete přečíst v článcích na našich stránkách: Šk. akce, Soutěže, Práce žáků,…

Pilotní škola KEV                                             

V problematice ekologické výchovy nejsme nováčky. Naše škola patří již od r. 1995 mezi členy KEV (Klub ekologické výchovy). V rámci působení v KEVu jsme se v roce 2006 stali pilotní školou ověřující projekt Pilotní základní školy Klubu ekologické výchovy jako centra modernizacevzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Zpráva z r. 2006 o účasti v projektu „Pilotní základní školy Klubu ekologické výchovy jako centra modernizacevzdělávání pro udržitelný rozvoj“ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky je uvedena níže. (Autor: PaedDr. Eva Janků)

Pilotní základní školy Klubu ekologické výchovy jako centra modernizacevzdělávání pro udržitelný rozvoj

Naše škola ZŠ Gorkého 1/329, Havířov-Město, patří mezi základní školy, které se účastní
projektu „Pilotní základní školy Klubu ekologické výchovy jako centra modernizace
vzdělávání pro udržitelný rozvoj“. Projekt realizuje Klub ekologické výchovy (KEV) pod
vedením RNDr. Dany Kvasničkové.
Cílem projektu je:
1) Zařadit prvky EV do jednotlivých vzdělávacích oblastí v souvislosti se zavedením RVP do
školní praxe
2) Zajistit na škole integrované přístupy k dané problematice
3) Využití celoškolních a celotřídních aktivit pro ekologickou výchovu (EV)
4) Vytvořit potřebné návyky pro celoživotní vzdělávání.

V problematice ekologické výchovy nejsme nováčky. Naše škola patří už 10 let mezi členy
KEV. Pracovali jsme na projektu Tulipán, zpracovávali jsme pro zájemce z jiných škol –
školní plán EV pro jednotlivé školy. Účastníme se výtvarných i literárních projektů
zaměřených na ekologii a pořádaných KEV ve spolupráci se Zeleným křížem.
O naší dobré práci svědčí i umístění na 1. a 2. místě ve výtvarné soutěži a 3. místo v literární
soutěži. Dvakrát jsme získali titul Ekoškola roku 2003-2004 a 2004-2005 (pořádáno
organizací Tereza). Dostali jsme také ocenění Ekoškola 1. stupně pro rok 2005/2006.
V rámci Moravskoslezského kraje jsme získali 3. místo v projektu Ekologická škola
(pořádáno organizací Vita).
Na řešení projektů se účastní jak pedagogičtí tak i nepedagogičtí pracovníci školy a žáci všech
tříd.
Projektu Pilotní školy pro EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) se účastní
II. stupeň ZŠ. Hlavní zaměření projektu je zpracovat problematiku EV do oblastí a předmětů
se zaměřením na náš region.
Začali jsme tím, že jsme sestavili řešitelský tým.
Vzdělávací oblasti a řešitelský tým:
I. Jazyk a jazykové komunikace
a) Český jazyk – Mgr. Milada Wojkowská
b) Anglický jazyk – Mgr. Lucie Soldánová

II. Matematika a její aplikace
a) matematika – Mgr. Anna Švantnerová

III. Informační a komunikační technologie
a) Informatika – Mgr. Igor Zaťko

IV. Člověk a společnost
a) Dějepis – Mgr. Tomáš Vlček
b) Občanská výchova – Mgr. Tomáš Vlček

V. Člověk a příroda
a) Fyzika – Mgr. Pavla Keslerová
b) Chemie – Mgr. Anna Švantnerová
c) Přírodopis – PaedDr. Eva Janků
d) Zeměpis – Mgr. Jiří Jekl

VI. Umění a kultura
a) Výtvarná výchova – Mgr. Igor Zaťko

VII. Člověk a svět práce
a) Rodinná výchova – Vojtěch Šomodi

S týmem jsme se sešli již 3x:
1) Seznámení s cílem projektu
2) Přidělení okruhů a předmětů
3) Diskuse o možnostech spolupráce s dalšími organizacemi, které se zabývají EV

Zúčastnili jsme se již těchto školení k projektu:
1) Školní koordinátor pro EV – PaedDr. Eva Janků – se zúčastnil:
a) Zahajovacího seminář k projektu Pilotní školy
b) Odborný seminář „Doprava a životní prostředí“
c) Odborný seminář školních koordinátorů v rámci projektu EVVO

2) Ředitel ZŠ – Mgr. Igor Zaťko – se zúčastnil:
a) Rámcový vzdělávací program a co s ním
b) Klíčové kompetence ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP)

3) Koordinátor tvorby ŠVP pro ZŠ – Mgr. Tomáš Vlček – se zúčastnil:
a) Seminář pro koordinátory ŠVP pro základní vzdělávání

bottom of page