top of page

Projekt Společně k úspěchu 2023                             

Projekt Společně k úspěchu 2023

Cílem projektu „Společně k úspěchu 2023“ je navázat na projekt Šance pro všechny 2021, který ukončila naše škola 31. 12. 2022. Je spolufinancován Evropskou unií. Všechny aktivity projektu (viz níže) budou realizovány od 01. 01. 2023 po dobu 24 měsíců.

 

Identifikace projektu a operačního programu

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004031

Název projektu: Společně k úspěchu 2023
Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo a název výzvy: č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání

 

Stručný popis projektu

Účelem dotace je:

zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Projekt ZŠ Gorkého Havířov zahrnuje tyto základní cíle: Poskytnutí dočasné personální podpory – školního speciálního pedagoga, podpora profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání v oblasti osobnostního rozvoje a psychohygieny, u žáků podpora vzdělávání s využitím nových technologií, komunikace v cizím jazyce a inkluze včetně primární prevence.

Celková podpora pro projekt „Společně k úspěchu 2023“ ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů (NVZ) činí 1 163 680,00 Kč, z toho prostředky z EU – 892 949,85 Kč a NVZ – 270 730,15 Kč.

 

Popis projektu:

Obsahem projektu Společně k úspěchu 2023 je realizace následujících aktivit:

 

Aktivita číslo 1.II/2 Školní speciální pedagog ZŠ.

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám s počtem žáků 180 a vyšším, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků školy a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.

 

Aktivita číslo 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude realizováno formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů. Pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti well-being a psychohygiena, pedagogické a psychologické kompetence a řízení pedagogického procesu.

 

Aktivita číslo 1.I/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora       v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání. Aktivity budeme realizovat v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžné výuky (např. odpolední aktivity), a to následujícími inovativními formami výuky jako je vzdělávání s využitím nových technologií; zážitková pedagogika; propojování formálního a neformálního vzdělávání; aktivizující metody.

Aktivity povedou k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků a k prohloubení sociálních dovedností a dovedností v oblasti komunikace v cizím jazyce a takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

bottom of page