top of page

Aktualizace informace ředitele školy k provozu školy od 4. 1. 2021 až do 22. 1. 2021

Aktualizováno: 14. 4. 2021Aktualizace 08. 01. 2021:


Vláda na svém jednání dne 7. ledna 2021 schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021. Znamená to, že provoz škol se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly. (Viz informace níže.)


Vážení rodiče,

na základě Informace Ministerstva školství k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 je stanoven provoz ZŠ Gorkého následovně:


Škola

· Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

· Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

· Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

· Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

· Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

· Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

· Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

· Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

· Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.


Školní družina

· Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky s ranní i odpolední docházkou.


Školní stravování

· Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

· Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

· Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat ve vymezeném čase 12:00 – 12:30 do jídlonosiče. Obědy ostatních strávníků je nutno předem přihlásit standardním způsobem.

· Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky s výjimkou doby konzumace stravy.


Mgr. Igor Zaťko

ředitel školyComments


Archiv
bottom of page